کنترل روشنائی

شما در هر مکانی (داخل یا خارج از منزل) می توانید نور چراغ های منزل خود را کم و زیاد یا خاموش و روشن

نمایید و به سطوح روشنائی دلخواه خود برسید.

  • اشتراک گذاری