سنسورهای دود و گاز CO

با نصب دتکتورهای دود و مونوکسیدکربن در صورت نشت گاز سمی مونوکسید کربن یا دود در محیط شما

هشدار را دریافت می کنید، به این صورت شما در منزل خواب راحتی را تجربه می کنید این سنسورها را

می توانید در اتاق خواب ،نشیمن یا آشپزخانه خود نصب نمائید.

  • اشتراک گذاری